Zdravý Liberecký kraj

Ekologická stopa

Uhlíková a ekologická stopa

UHLÍKOVÁ STOPA

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na změnu klimatu. Jedná se nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Jednotkou uhlíkové stopy jsou tuny skleníkových plynů přepočtené na ekvivalentní množství oxidu uhličitého (t CO2e).

Uhlíková stopa Libereckého kraje v roce 2019 = 3.923.246 tun CO2e (8,9 tun CO2e/obyvatele)

 

Uhlíková stopa Krajského úřadu LK v roce 2019 = 2.362 tun CO2e (5,7 tun CO2e/zaměstnance)

EKOLOGICKÁ STOPA

Ekologická stopa je měřítkem lidského nároku na zemský ekosystém. Jedná se o uměle vytvořenou jednotku, která určuje kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti či pro svůj život. Obsahuje vše od získání potravin, dopravu až po odpad, který člověk vyprodukuje. Pro výpočty na úrovni města, kraje, státu, celé Země se používá jednotka globální hektar.

 

Ekologická stopa Libereckého kraje v roce 2019 = 2.559.306 gha (5,8 gha/obyvatele)

Ekologická stopa Libereckého kraje v roce 2015  = 1.941.374 gha (4,4 gha/obyvatele)

Ekologická stopa Libereckého kraje v roce 2008 = 1.764.301 gha (4,1 gha/obyvatele)

Od roku 2008, kdy kraj ekologickou stopu poprvé vyhodnotil, její hodnota narostla o 30 %. Ve stejném období došlo k rozvoji kraje, který má vliv i na ekologickou stopu (například nová výstavba). Do budoucna bude důležité, aby tento trend nepokračoval a dařilo se snížit hodnotu indikátoru pod 5,6 gha/obyvatele, tady na hodnotu nižší, než je národní úroveň indikátoru. V ideálním případě, pokud by kraj usiloval o tzv. silnou udržitelnost, by se tato hodnota měla začít blížit hodnotě biokapacity kraje (2,37 gha/obyvatele). Prioritou by každopádně měl být rozvoj kraje při současném snižování jeho ekologické stopy.

Liberecký kraj má předpoklady ekologickou stopu snižovat, zejména pomocí opatření v oblasti spotřeby a výstavby a energeticky úsporných opatření, neboť tyto dvě oblasti tvoří významnou část ekologické stopy (přes 60 %).

 

Ekologická stopa Krajského úřadu LK v roce 2019 = 372 gha (0,9 gha/zaměstnance)

Ekologická stopa Krajského úřadu LK v roce 2009 = 652 gha (1,8 gha/zaměstnance) 

Od roku 2009, kdy byla poprvé vyhodnocena ekologická stopa Krajského úřadu Libereckého kraje, její hodnota poklesla o 57 %. Je to dáno zejména snížením spotřeby tepla (téměř o třetinu) a také snížením spotřeby elektrické energie.

Zatímco by opatření na snížení ekologické stopy budovy byla velmi nákladná a technicky obtížná (např. zateplení budov či využití obnovitelných zdrojů energie), byla by velmi efektivní. Naopak opatření na snížení spotřeby lze realizovat mnohem levněji. Jde např. o zvýšení podílu recyklovaného papíru či pravidelnou údržbu počítačů a dalších přístrojů, což prodlouží jejich životnost a povede ke snížení celkové ekologické stopy. Opatření na snížení ekologické stopy úřadu by proto měla primárně směřovat do „provozních“ záležitostí, kde lze dosáhnout eko-efektivních (malé náklady a velký ekologický zisk) a rychlých přínosů.