Zdravý Liberecký kraj

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 spadá do metod kvality veřejné správy, která je zahrnuta pod pojem „good governance“. Je programem, jehož cílem je uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní (regionální) úrovni. Vychází z programu Agenda 21, který byl přijat Organizací spojených národů v roce 1992 v Rio de Janeiro.

Konkrétní podoba MA21 v komunitním prostředí je nejčastěji postavena na tzv.  Aalborgské chartě a Aalborgských závazcích – Charta evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji (přijaty 1994 v dánském městě Aalborg).

Rozvojové priority Aalborgských závazků –  http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHUHXKF/$FILE/Aalborgske_zavazky.pdf 

Na základě těchto závazků byly definovány tématické oblasti udržitelného rozvoje

  1. Správa věcí veřejných a územních rozvoj
  2. Životní prostředí
  3. Udržitelná spotřeba a výroba
  4. Doprava
  5. Zdraví obyvatel
  6. Místní ekonomika a podnikání
  7. Vzdělávání a výchova
  8. Kultura a místní tradice
  9. Sociální prostředí
  10. Globální odpovědnost

Předpokladem pro uskutečňování místní Agendy 21 je zapojení místních občanů, veřejných činitelů a zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy.

V Libereckém kraji se k realizaci místní Agendy 21 k 31.12.2014 hlásí: Liberecký kraj, Česká Lípa, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Turnov, Jindřichovice pod Smrkem, Rokytnice nad Jizerou.  

Další informace jsou k dispozici na následujících stránkách (mimo webových stránek NSZM): http://ma21.cenia.cz/

Lidé z neziskovek tvořili krajskou vizi komunity

Členové nejrůznějších neziskových organizací Libereckého kraje se 28. 1. 2015 sešli na Krajském úřadu Libereckého kraje, aby absolvovali tříhodinové jednání vedené metodou zvanou „tvorba vize komunity“. Pozvání členky rady Ivany Hujerové přijaly více než 4 desítky osobností z oblasti veřejně prospěných aktivit. „Jsem přesvědčená, že musíme všech vašich i našich zkušeností, znalostí, schopností a dovedností využít systematičtěji a to v co nejkratší době. Proto jsme se rozhodli pro strukturovanou řízenou diskusi v pěti pracovních jednotkách, kdy každá bude mít k řešení jednu konkrétní oblast,“ vysvětlila přítomným smysl setkání členka rady Ivana Hujerová. Záměrem podle ní bylo, aby zástupci neziskového sektoru sami vlastními silami popsali současný stav neziskového sektoru, rovněž také jeho žádoucí stav a žádoucí způsob fungování NNO v Libereckém kraji.

„A to se myslím skutečně podařilo. Neziskovky mezi sebou diskutovaly o tématech, která se jevíjako klíčová. Nejpočetnější a velmi rušnou skupinou byla ta, která se věnovala financím, což je pro většinu neziskových organizací stěžejní záležitost. Dále se otevřela témata, jako je prestiž apostavení neziskovek ve společnosti, vzájemná spolupráce a komunikace či principy dobrovolnické práce,“ uvedla radní, která má s touto metodou své osobní zkušenosti z obce Smržovka, kde žije.

V Libereckém kraji začíná fungovat pětadvacetičlenná pracovní skupina pro neziskový sektor (veřejně prospěšné aktivity). Cílem seskupení je stát se diskusní platformou a napomáhat komunikaci a smysluplné spolupráci mezi Libereckým krajem a neziskovým sektorem. Právě výstupy z tvorby vize komunity měly pomoci nasměřovat pracovní skupinu potřebným směrem  „Jsem moc ráda, že dnešní setkání pomohlo vydefinovat témata pro tuto vznikající pracovní skupinu. Chtěla bych vám všem upřímně poděkovat za vstřícnost a ochotu ke spolupráci, která tímto nekončí, ale pokračuje,“ rozloučila se s přítomnými radní Ivana Hujerová. Záznam ze setkání obdrží všechny organizace v elektronické podobě včetně přiblížení dalšího postupu.

První elektromobil využije Liberecký kraj ke služebním cestám

Elektromobil Nissan LEAF zdomácní na ulicích a silnicích pod Ještědem. Hejtman Martin Půta dnes převzal 5.3.2015 od člena představenstva ČEZ Iva Hlaváče vůz zapůjčený Krajskému úřadu Libereckého kraje od projektu Elektromobilita ČEZ. Slavnostního aktu se zúčastnili ředitel Krajského úřadu LK René Havlík a náměstek hejtmana Marek Pieter, bývalý starosta města Desná, kde byla již v roce 2007 vybudování první dobíjecí stanice v Libereckém kraji.

Běžným dopravním prostředkem na silnicích v kraji pod Jizerskými horami a Ještědem by se měly stát elektromobily. Projekt Elektromobilita ČEZ totiž dnes zapůjčil Krajskému úřadu Libereckého kraje na 3leté vyzkoušení model Nissan LEAF. „Vítáme možnost vyzkoušet výhody elektromobilu, k nimž patří zejména tichý a nízkonákladový provoz. Je to v souladu s naším zodpovědným působením v oblasti životního prostředí. Elektromobil budou využívat naši zaměstnanci při jízdách za pracovními povinnostmi,“ řekl hejtman s tím, že LK bude platit nájem 6500 Kč bez DPH, včetně servisu a dalších služeb, což je srovnatelné s podobným pronájmem vozidel na klasická paliva. Jízdní vlastnosti předurčují elektromobil ke spolehlivému zvládnutí všech úskalí zdejšího náročného podhorského terénu. Nissan LEAF je 5-ti dveřový hatchback s pohonem předních kol, bez emisí výfukových plynů. Dojede až 199 km a zavazadlový prostor má obsah 370 l.

„Jsme rádi, že Liberecký kraj podpoří projekt Elektromobilita ČEZ a současně jde ve využívání a propagaci elektromobility příkladem i dalším subjektům v oblasti státní správy a samosprávy,“ uvedl Ivo Hlaváč, člen představenstva a ředitel divize vnější vztahy a regulace společnosti ČEZ, a. s., s tím, že Liberecký kraj je po Moravskoslezském a Ústeckém kraji teprve třetí, který nabídky ČEZ využil 42 veřejných dobíjecích stanic ČEZ.  

Skupina ČEZ spustila pilotní projekt Elektromobilita ČEZ již v roce 2010. Cílem pilotního projektu je navrhnout a otestovat komplexní řešení elektromobility jako služby, která kombinuje veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci speciálního tarifu. Postupně nabídne i infrastrukturní řešení pro domácnosti i firmy, případně v kombinaci s dalšími doplňkovými službami a produkty. Z pohledu energetiky je dnes důležité, jakým způsobem bude dobíjení elektromobilů integrováno do distribuční sítě, což úzce souvisí s agendou tzv. chytrých sítí, kterým se Skupina ČEZ také intenzivně věnuje. Do současnosti ČEZ nainstaloval v České republice 45 veřejných dobíjecích stanic, a to převážně u infrastrukturních partnerů, tj. u obchodních center, supermarketů či radnic.

Stanice jsou v provozu v Praze, Plzni, Ostravě, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Trutnově, Vrchlabí, Třinci, Havířově nebo Chomutově. Další rozšiřování sítě dobíjecích stanic je v realizaci a nově otevřené stanice budou představovány v průběhu dalších týdnů a měsíců. Aktuální mapadobíjecích stanic je vždy na www.elektromobilita.cz

Evropský týden udržitelného rozvoje se poprvé koná také v České republice

Ve dnech 30. května – 5. června 2015 se v České republice historicky poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje, jejímž cílem je zviditelnit projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Principy udržitelného rozvoje zdůrazňují potřebu lidské společnosti rozvíjet se v souladu s omezeními danými naším životním prostředím. V potaz neberou pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství.

„Vítáme a podporujeme tuto aktivitu Úřadu vlády ČR, mimo jiné i proto, že Liberecký kraj je členem Národní sítě Zdravých měst České republiky, což je zájmové sdružení, které si klade za cíl právě podporu udržitelného rozvoje jak ve veřejné správě, tak v privátním sektoru,“ uvádí Vít Příkaský, člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Na internetových stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz lze aktivity plánované v uvedeném týdnu registrovat a poté je vyhledávat podle jednotlivých témat nebo na interaktivní mapě. „Projekty a aktivity mohou registrovat státní instituce, výzkumná centra, vzdělávací instituce, muzea, nadace, komunitní organizace, asociace, firmy, neziskové organizace, ale i samotní občané. Mohou zde propagovat například konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní aktivity, iniciativy udržitelných podniků, vzdělávací aktivity a další,“ upřesňuje Ivana Ptáčková, krajská koordinátorka projektu Zdravý kraj. Jedinými podmínkami účasti je, aby se projekt věnoval alespoň jednomu z pilířů udržitelného rozvoje a nebyl čistě výdělečného charakteru.

Návrh celoevropského týdne udržitelného rozvoje byl představen ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí EU 28. října 2014. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy. V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky. Veškeré informace k registraci naleznete na webu: www.tydenudrzitelnosti.cz

V Jilemnici se v rámci Letní školy hovořilo o udržitelném rozvoji ve společnosti

Jilemnice hostila ve dnech 17.6.– 9.6.2015 týden Letní školu Národní sítě zdravých měst, která byla zaměřena na strategické plánování a udržitelný rozvoj obcí. Zájemci se dozvěděli řadu z této oblasti a načerpali inspiraci z praxe. První den programu byl určen všem zájemcům o inspiraci, dále byly představeny příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídky spolupráce s odbornými partnery. Příspěvky se zabývaly systémovými nástroji pro řízení a správu města, metodami tvorby vize komunity, podporou zdraví či udržitelným hospodařením s vodou, dále také tematice zapojování mladých lidí do rozvoje měst. „Liberecký kraj patří mezi první kraje, které se začaly tématu udržitelného rozvoje věnovat. Již v roce 2005 jsme se zúčastnili pilotního projektu, jehož jedním z výstupů byla Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje. Hledání nad jejími prioritami a cíli mnohdy nebylo jednoduché. Nakonec však orgány samosprávy souhlasily s tímto dokumentem jako jedním z podkladů pro zpracování dlouhodobého koncepčního dokumentu, Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 a střednědobého Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013,“ doplnil Vít Příkaský, člen rady kraje.

Liberecký kraj vstoupil v roce 2011 do Národní sítě Zdravých měst ČR a zároveň podepsal Deklaraci Zdravého Libereckého kraje – což je oficiálním závazkem prosazování principů udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti do rozhodování, uplatňování místní Agendy 21 při realizaci aktivit.

Kraj v roce 2014 vyhlásil první kolo dotačního programu na Podporu místní Agendy 21 – uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Ten je určen k posílení aktivit, které jsou zaměřeny na otevřenou veřejnou správu, vzdělávání veřejnosti, osvětové kampaně na podporu zdraví či aktivity vedoucí k vyšší participaci mladé generace na veřejné správě. Další kolo tohoto programu vyhlásíme zřejmě na podzim,“ upřesnil Vít Příkaský.

V Libereckém kraji se k místní Agendě 21 přidala tato města a obce: Liberec, Jindřichovice pod Smrkem, Česká Lípa, Jilemnice, Turnov, Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou.

Program Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora místní Agendy 21, je vyhlášen

Zastupitelstvo LK schválilo dne 27.10.2015 podmínky a vyhlášení dotačního Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v oblasti podpory Regionální rozvoj na rok 2015. Účelem programu je podpora udržitelného rozvoje ve strategickém řízení i konkrétních projektech na místní a regionální úrovni a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu činí 400.000 Kč. Maximální výše dotace činí 50. 000 Kč. Žádosti o dotaci je možné předkládat od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016.

Podrobné informace o programu naleznete na webových stránkách http://regionalni-rozvoj.krajlbc.z/dotace/26-program-podpora-mistni-agendy-21- S případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Evu Benešovou (tel. 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Ivanu Ptáčkovou (tel. 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@krajlbc. cz).

Krajský úřad Libereckého kraje získal Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost

Dalšího úspěchu dosáhl Krajský úřad Libereckého kraje. Za letošní rok mu byla udělena Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejná správa. Tuto prestižní cenu v úterý 24. listopadu v nádherných prostorách Španělského sálu Pražského hradu převzali náměstek hejtmana Marek Pieter a ředitel krajského úřadu René Havlík.

Organizace, která se do soutěže přihlásí, zpracovává zprávu o společenské odpovědnosti. Ta zahrnuje obsáhlé informace o aktivitách organizace, tedy krajského úřadu, v ekonomické environmentální a sociální oblasti,“ vysvětluje ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Krajský úřad už řadu let realizuje aktivity, které naplňují společenskou odpovědnost, podporuje ekologický provoz sídla kraje, zapojil se do aktivit místní Agendy 21, v jejichž rámci uplatnil své činnosti i výstupy z projektů Zdravý kraj a Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje. „Veškerá naše činnost směřuje k tomu, abychom jako veřejná instituce naplňovali také principy společenské odpovědnosti. Proto jsme se v loňském roce rozhodli, že se zapojíme do soutěže o získání Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a veškerou naší práci, která se této oblasti týká, necháme nezávisle posoudit odbornými hodnotiteli. Chtěli jsme získat kvalifikovaný a hlavně nezávislý obraz toho, jak si v oblasti společenské odpovědnosti vedeme. Naše vítězství je oceněním dlouhodobé práce úřadu jako celku, ale i každého z jeho zaměstnanců, jejich profesionality a zodpovědného vztahu k práci pro veřejnost v našem kraji,“ říká k udělení ceny ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík.

Zpracovávám...